Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma on julkaistu

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat neuvotelleet yhteiset samapalkkatoimenpiteet vuosille 2020–2023. Samapalkkaohjelman tavoitteena on naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen. Tavoitteeseen pyritään muun muassa palkka- ja sopimuspolitiikalla, palkkausjärjestelmien kehittämisellä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella sekä purkamalla työelämän sukupuolen mukaista eriytymistä.
18.12.2020 10:00
TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT ja STM
Kuva: Marjaana Malkamäki

Uudessa samapalkkaohjelmassa on useita käytännön tekoja, joilla palkkatasa-arvoa vahvistetaan tulevina vuosina. Ohjelman osapuolet ovat sitoutuneet muun muassa päivittämään sukupuolivaikutusten arvioinnin suosituksen, selvittämään työ- ja virkaehtosopimusten vaikutusta palkkaeroihin, lisäämään palkkatietämystä, ohjeistamaan työpaikkojen tasa-arvosuunnittelua, selvittämään työn vaativuuteen perustuvia palkkausjärjestelmiä samapalkkaisuuden näkökulmasta ja edistämään isien perhevapaiden käyttämistä. Lisäksi toteutetaan työ- ja elinkeinoelämän, opetusviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien yhteinen hanke työelämän sukupuolittuneisuuden eli segregaation purkamiseksi.

Ministeri Thomas Blomqvist on tyytyväinen samapalkkaisuusohjelman aikaansaamiseen.

– Kolmikantainen samapalkkaohjelma on konkreettinen yhteinen sitoumus palkkatasa-arvon edistämiseen. Naisten ja miesten välinen palkkaero on edelleen noin 16 prosenttia, ja siihen pitää puuttua. Ohjelma sisältää monipuolisia keinoja palkkatasa-arvon edistämiseksi, ja kun tähän yhdistetään myös hallituksen omat toimet, olen optimistinen, että palkkaeroon pystytään vaikuttamaan.

Palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan ”työtä palkkatasa-arvon eteen on tehtävä niin työpaikkatasolla kuin liitto- ja keskusjärjestötasolla sekä laajemmin yhteiskunnassa. Tärkeitä keinoja palkkaeron kaventamiseen ovat muun muassa palkka-avoimuus, yhdenmukaiset työn vaativuuden arviointikriteerit sekä perhevapaiden tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken. Nyt on tärkeää ryhtyä ripeästi toimenpiteisiin.”

Työnantajakeskusjärjestöjen mukaan ”on hyvä, että uusi samapalkkaisuusohjelma on syntynyt. Naisten ja miesten välisessä keskimääräisessä palkkaerossa on kyse eroista sukupuolten keskiansioissa koko yhteiskunnan tasolla – ei siitä, että työnantaja maksaisi eri palkkaa samoissa tehtävissä työskentelevälle naiselle ja miehelle. Tämän vuoksi olemme erittäin iloisia, että samapalkkaohjelmaan sisältyy nyt laaja työmarkkinoiden sukupuolisen segregaation eli eriytymisen purkuhanke. Hankkeella pyritään puuttumaan alojen, ammattien ja tehtävien jakautumiseen naisten ja miesten töihin, ja tätä kautta pienentämään sukupuolten välistä keskimääräistä ansioeroa kestävällä tavalla.”

Yhteisen samapalkkaohjelman rinnalla sosiaali- ja terveysministeriö edistää myös muita hallitusohjelman mukaisia toimenpiteitä palkkatasa-arvon vahvistamiseksi. Kokonaisuuteen kuuluu muun muassa isoja tutkimushankkeita, joissa kehitetään menetelmä samanarvoisten töiden palkkojen vertailuun ja arvioidaan työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutuksia. Myös työmarkkinakeskusjärjestöillä on omia toimenpiteitä samapalkkaisuuden edistämiseksi.

Samapalkkaisuusohjelma kokoaa yhteen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset toimenpiteet, joilla edistetään palkkatasa-arvoa. Osapuolina ovat työmarkkinakeskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Samapalkkaisuusohjelmia on toteutettu vuodesta 2006 lähtien.

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö
Akava
Elinkeinoelämän keskusliitto
Kirkon työmarkkinalaitos
KT Kuntatyönantajat
SAK
STTK
Valtion työmarkkinalaitos

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.