Koulutus

Suomen pitkän aikavälin menestys perustuu laajapohjaiseen ja korkeaan osaamiseen.

Yksittäiset huippuosaajat eivät riitä, vaan koko työvoiman osaamisesta on huolehdittava. Osaamisen perusta luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta sitä on vahvistettava läpi työuran.

Kokoamme tälle sivulle alkuvuoden 2019 kuluessa aineistoa osaamista parantavista SAK:n tavoitteista.

Näin SAK kehittäisi koulutusta

Koulutus ehkäisee nuorten syrjäytymistä

 • Ohjaamoiden toiminta vakiinnutettava uudessa maakuntamallissa.
 • Oppivelvollisuus on pidennettävä 18 vuoteen.
 • Ammatillisen koulutuksen rahoituksella kannustetaan oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen 2+1-mallin mukaisesti.

Ammatillista koulutusta ei saa unohtaa

 • Lähiopetus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen tarvitsevat lisäresursseja.
 • Työpaikalla oppimista parantaa työpaikkaohjaajien koulutus ja aseman parantaminen.
 • Henkilöstö on otettava mukaan kehittämään työpaikoilla tapahtuvaa ammatillista koulutusta.

Aikuisten koulutuksen kehittämisestä tukea alanvaihtoon

 • SAK:n esittämä perustaitotakuu parantaa heikoista perustaidoista kärsivien aikuisten työelämävalmiuksia.
 • Avoimet ammattiopistot tukevat työssä käyviä.

Kieliopinnot auttavat kotoutumaan

 • Kotouttamissuunnitelman mukaista kielikoulutusta on tarjottava osa-aikaisesti ja iltaisin, jotta työssäkäyvillä on mahdollista osallistua koulutukseen.
 • Kielikoulutusta on järjestettävä myös työpaikoilla ja työajalla.
 • Työnantajan on kustannettava ja järjestettävä kielikoulutusta, mikäli hän palkkaa työntekijän kolmansista maista.
 • Suomeen tulevilla kansainvälisillä opiskelijoilla on oltava mahdollisuuksia opiskella riittävästi suomen ja ruotsin kieltä.
 • Kotoutumiskoulutuksen hinta ei saa olla painavin mittapuu kilpailutuksessa. Opettajien työehtoihin on myös kiinnitettävä huomiota.

Työperäisen maahanmuuton oltava kysyntälähtöistä

 • Työehtojen rikkominen ja sosiaalinen polkumyynti on estettävä.
 • Työsuojeluviranomaisille on taattava riittävät resurssit työehtojen valvontaan.
 • Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta on säilytettävä SAK:laisilla aloilla pääsääntöisesti. Suomessa jo olevaa työvoimaa on tuettava kouluttautumaan ja sijoittumaan aloille, jotka tarvitsevat työvoimaa.
 • Ulkomaalaisten työntekijöiden lupaprosesseja on sujuvoitettava ja käsittelyaikoja lyhennettävä.
 • Tarvitsemme puolueetonta tutkimusta työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelmista ja niiden syistä.