Neljä uudistusta työttömyysturvan parantamiseksi

Blogi 20.06.2016 10:12 Rahkola Joonas
Joonas Rahkola

Työttömyysturvan tehtävä on turvata toimeentulo silloin, kun työtä ei ole tai sitä on liian vähän. Useimmiten työttömyysturva onnistuu tavoitteessaan ainakin kohtuullisesti. Ongelmia tulee, jos työ- ja työttömyysjaksot sekä erilaiset työnteon tavat vaihtelevat ja menevät lomittain sekä päällekkäin.

Ehkä suurin ongelma on työttömyysturvan nykyisten sääntöjen monimutkaisuus ja sen aiheuttama epävarmuus. Tavallisen ihmisen on vaikea ymmärtää etukäteen, millä edellytyksillä ja missä tilanteissa turvaa voi saada. Sama epävarmuus voi myös johtaa siihen, että työttömät työnhakijat eivät uskalla työskennellä satunnaisesti etuuksia saadessaan.

Osittain kyse on sitkeästi elävistä urbaanilegendoista ja usein asiat eivät ole niin huonosti kuin kuvitellaan. Osittain kyse on myös todellisista ongelmista ja epäkohdista. Oli kyse kummasta tahansa, systeemi ei toimi kuten pitäisi: tavallisen ihmisen pitäisi voida ymmärtää etukäteen, milloin voi saada etuuksia ja milloin ei.

Etuuden saajan pitää aina voida luottaa siihen, että töiden tekeminen kannattaa ja työn tekemättä jättäminen ei kannata. Säännöissä tulee pyrkiä sellaiseen yksinkertaisuuteen, ettei työllistymistä estäviä urbaanilegendoja pääsisi syntymään.

Työttömyysturvaa on viime vuosina kehitetty vastaamaan paremmin nykyisen työelämän tarpeita. Esimerkiksi etuuksien ja työtulojen yhteensovitusta on helpotettu ottamalla käyttöön 300 euron suojaosa ja nostamalla sovitellun päivärahan työaikarajaa ja päivärahan enimmäismäärää. Samalla työvoimapoliittisia edellytyksiä ja harkintaa on kevennetty erityisesti yrittäjien työttömyysturvan kohdalla siten, että etuuksia saa helpommin ja yksinkertaisemmin. Suunta on oikea, mutta edelleen on paljon tehtävää.

SAK uudistaisi työttömyysturvaa neljällä tavalla

SAK kokosi yhteen neljä tapaa päivittää nykyinen työttömyysturvajärjestelmä nykyiseen työelämään sopivaksi:

1. Yhdistelmävakuutus yrittäjän ja palkansaajan tuloille

 • Palkansaajana ja yrittäjänä tehdystä työstä saatu tulo voidaan vakuuttaa samanaikaisesti.
 • Palkansaajakassan jäsen voi ottaa vapaaehtoisen lisävakuutuksen yrittäjätuloja varten (esimerkiksi toimeksiantosuhteet). 
 • Sama on mahdollista toisinpäin, eli yrittäjä voi vakuuttaa yrittäjäkassassa myös palkkatulojaan.
 • Kassan jäsen voi valita itse vakuutettavan yrittäjätulon, ja se huomioitaisiin päivärahan määrää laskettaessa.
 • Muutoksen myötä työttömyysturva tarjoaisi nykyistä kattavamman turvan silloin, kun työnteon muodot vaihtelevat.

2. Soviteltua päivärahaa myös kokoaikatyöhön

 • Sovitellun päivärahan 80 prosentin työaikaraja poistetaan, jolloin etuutta voidaan maksaa myös kokoaikatyössä oleville.
 • Työaikarajan poistamalla päästäisiin eroon työaikaseurantaan liittyvistä ongelmista ja tilanteista, joissa jo vähäinenkin työnteko voi viedä esimerkiksi freelancerilta tai provisiopalkkaiselta kokonaan oikeuden etuuteen.
 • Soviteltu päiväraha kannustaisi nykyistä paremmin ottamaan vastaan myös kokoaikaista työtä, jossa palkka on selvästi aiempaa palkkaa pienempi.

3. Työvoimapoliittisen harkinnan vähentäminen

 • Etuuksien myöntämiseen liittyvää työvoimapoliittista harkintaa vähennetään niin, että kontrolli tapahtuu ensisijaisesti tulojen seurannan kautta. Näin työn tekemisen muotojen ja määrien vaihtelu ei lisää epävarmuutta siitä, onko työnhakija oikeutettu etuuteen.
 • Helpotetaan omaehtoisen koulutukseen pääsemistä ja sivutoimista opiskelua.

4. Tulorekisteristä kaikki irti

 • Etuuksien toimeenpano ja maksaminen on pystyttävä hoitamaan mahdollisimman kattavasti tulorekisterin tietoja hyödyntämällä ilman hankalia lisäselvityksiä.
 • Etuuksien määrittämiseksi ja maksamiseksi tarvittavien yksityiskohtaisten tietojen määrää on vähennettävä.

Uudistuksia tarkastellaan laajemmin Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa -julkaisusssa (pdf) sekä SAK:n sivuilla olevassa uutisessa.

Edustajakokous linjasi työttömyysturvan uudistamisesta

SAK:n edustajakokous linjasi tavoitteita työttömyysturvan kehittämiseksi aiemmin kesäkuussa. SAK:n esittämät uudistukset veisivät kohti edustajakokouksen linjaamia tavoitteita työttömyysturvan kehittämiseksi:

 • Palkka- ja yrittäjätulojen yhdistämistä työttömyysturvan määräytymisessä on helpotettava.
 • Vähennetään ja joustavoitetaan työvoimapoliittisten edellytysten ja työaikojen seurantaa.
 • Varmistetaan, että työn tekeminen lisää käteen jääviä tuloja eikä työn tekeminen lisää epävarmuutta toimeentulosta.
 • Parannetaan mahdollisuuksia opiskella työttömyysaikana.
 • Kehitetään kassajärjestelmän vahvuuksia ja tehokkuutta.
 • Vastustetaan työttömyysturvan heikennyksiä.

Kirjoittaja on SAK:n ekonomisti Joonas Rahkola.