Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkaminen

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

VN/11268/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Työttömyysturvalain väliaikaisen yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 31.10.2021 asti.

SAK kannattaa yrittäjien työmarkkinatukeen liittyvien väliaikaisten muutosten jatkoa pitkittyneen koronatilanteen vuoksi. Yrittäjien toimeentulon turvaamisen lisäksi myös palkansaaja-asemassa olevien työttömien ja lomautettujen toimeentulo tulee turvata.

Palkansaajien väliaikaisia työttömyysturvamuutoksia ehdotetaan sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa hallituksen esityksessä jatkettavaksi 30.9.2021 asti. Voimassaolot tulee muutoksissa olla yhdenmukaiset ja niihin tulisi kiinnittää huomiota eri ministeriöissä jo valmisteluvaiheessa.

SAK huomauttaa väliaikaisten lainsäädäntömuutosten lyhytkestoisten jatkamisten tuottavan epävarmuutta sekä etuudensaajille että etuudenmaksajille.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry