Luonnos hallituksen esitykseksi laista työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamiseksi

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
28.10.2020 10:29

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

Lausuntopyyntönne 13.10.2020
VN/424/2020

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta. Luonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa työfysioterapeutit olisivat työterveyshuoltolain perusteella työterveyshuollon ammattihenkilöitä, kun he nykyään ovat työterveyshuollon asiantuntijoita.

Vuonna 2016 asetettu kuntoutuksen uudistamiskomitea esitti tekemässään muistiossa yhtenä ehdotuksena kyseistä muutosta monien muiden ehdotusten lisäksi. SAK oli mukana kuntoutuskomitean työssä ja kannatti jo silloin tätä esitystä. Ehdotetulla muutoksella pyritään lisäämään työterveyshuollon moniammatillista toimintaa. SAK kuitenkin muistuttaa, että moniammatillinen toiminta ei lisäänny pelkällä muutoksella työterveyshuollon asiantuntijoista ammattihenkilöiksi, vaan tämä edellyttää myös aitoa muutosta työterveyshuollon toimintatavoissa ja -kulttuurissa.

Asiaa on käsitelty myös STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnassa, joka on kannattanut ehdotettua muutosta. SAK on sitoutunut ehdotettuun muutokseen ja kannattaa sen säätämistä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry