Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 1.4.2021
VN/722/2021

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti:

Yleiset huomionne esityksestä

SAK kannattaa esitystä. Palkkaturvan enimmäismäärän nostaminen on tarpeellista, sillä enimmäismäärää on viimeksi nostettu 20 vuotta sitten. Esitys ei kuitenkaan ole riittävä, vaan palkkaturvan uudistamista on jatkettava kuten luonnoksessakin on ehdotettu. Nykyistä kolmen kuukauden hakuaikaa on pidennettävä kuuteen kuukauteen, palkkaturvan soveltamisalaa laajennettava ja enimmäismäärää edelleen nostettava. Lisäksi tulee selvittää keinoja hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ja parantaa hakijan oikeusturvaa uudistamalla muutoksenhakua.

Säännöskohtaiset huomiot

Palkkaturvalain 9 § (Palkkaturvan enimmäismäärä)

Ei lausuttavaa

Merimiesten palkkaturvalain 8 § (Palkkaturvana maksettavan vahingonkorvauksen tai hyvityksen ja odotusajan palkan enimmäismäärä eräissä tapauksissa)

Ei lausuttavaa

Esityksen vaikutukset

Laskelmien mukaan esitys ei toteutuessaan aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia.

Muita huomioita

Ei lausuttavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry