Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisen muuttamisen jakamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö
kirjaamo@minedu.fi

VN/11478/2021-OKM-1.

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaista muutosta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiin näyttöjen toteuttamistavoista. Näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry pitää esitystä hyvänä ja väliaikaisen muutoksen voimassaolon jatkamista tarpeellisena esitetyn mukaisesti 31.7.2022 saakka.  

Koronaviruksen seurauksena näyttöjen suorittaminen ja arviointi aidoissa työtilanteissa on merkittävästi heikentynyt. Esitetyt joustot ja niiden jatkaminen mahdollistavat opintojen etenemisen ja opiskelijoiden valmistumisen poikkeusoloista huolimatta. 

SAK pitää tärkeänä, että koulutuksen järjestäjät kehittävät malleja, joilla arviointi voidaan toteuttaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen, esimerkiksi näyttöjä on mahdollista kuvata ja arvioida etänä. Poikkeusaikoina syntyneet uudet menetelmät ja käytänteet on tarpeellista koota yhteen ja arvioida niiden toimivuutta, kun työpaikat ja oppilaitokset palaavat normaaliin arkeen. 

SAK pitää erittäin tärkeänä, että työpaikkoja tiedotetaan joustoista mahdollisimman laajasti. Tiedonkulun kankeus voi osaltaan vaikeuttaa näyttöjen suorittamista työpaikoilla. On mahdollista, että osassa työpaikoissa näyttöjä on vähennetty, koska työelämässä ei ole riittävää tietoa jo olemassa olevista joustomahdollisuuksista.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry