Hallituksen esitys laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

SAK:n lausunto oikeusministeriölle

Oikeusministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 27.5.2020
VN/11210/2020

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää lakimuutosta tarpeellisena. Erityisesti yksityisillä ja julkisilla palvelualoilla sekä sosiaalipalveluissa on säännöllisesti tilanteita, joissa työntekijöitä uhkaillaan. Työntekijän työskentely yksin saattaa tehdä tilanteesta vielä vakavamman. Asianomistajan kynnys lähteä vaatimaan rangaistusta on näissä tehtävissä usein korkea, joten on perusteltua saattaa esityksessä mainitut teot virallisen syytteen alaisiksi. 

Esityksen rajaus on järkevä ja se tukee työnantajalle työturvallisuuslain (738/2002) 28 §:ssä säädettyä velvollisuutta ryhtyä toimiin häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun poistamiseksi. 

Jatkovalmistelussa SAK toivoo kiinnitettävän huomiota seuraaviin seikkoihin: 

- Luonnoksessa käytetään työtä ja työpaikkaa yleiskielisessä merkityksessä. Sinänsä on hyvä, että säännös on laaja ja että säännös kattaisi työsuhteisten lisäksi myös freelancerit ja alisteisessa asemassa olevat itsensätyöllistäjät, jotka usein tekevät työtään yksin ja ovat työsuhteisiin rinnastettavia. Epäselvyyksien välttämiseksi olisi kuitenkin vielä mietittävä, voisiko käsitteitä täsmentää, jotta teko ei käsitteiden tulkinnanvaraisuuden vuoksi jäisi rankaisematta. 

- Esityksen ulkopuolelle jäisivät yhdistyksissä ja järjestöissä toimivat vapaaehtoiset. Myös heitä uhkaillaan yhä enemmän. Perusoikeuksien toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että myös kansalaisjärjestöissä toimijoita suojattaisiin. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry