Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

SAK:n lausunto ulkoministeriölle
19.03. 14:54

Ulkoministeriö
lausuntopalvelu.fi

UM010:00/2020

SAK ry kiittää mahdollisuudesta lausua valmisteilla olevista ulkomaalaislain muutoksista.

Esityksen tarkoitus on nopeuttaa ja sujuvoittaa erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjän maahantuloprosessia. Suomi tarvitsee osaavaa ja kansainvälistä työvoimaa sekä innovatiivisia kasvuyrittäjiä, ja siksi lupaprosessien sujuvoittaminen ja nopeuttaminen on tärkeä ja kannatettava toimenpide.

SAK esittää kuitenkin huolen siitä, että esityksessä ei rajata pois lähetettyjä työntekijöitä. Lähetettyjen työntekijöiden hyväksikäytöstä on paljon näyttöä ja esitys saattaa lisätä riskiä heidän alipalkkauksestaan ja valvonnan vaikeudesta. Lähetettyjen erityisasiantuntijoiden joukossa kolmansista maista on ollut eniten intialaisia IT-osaajia, jotka ovat tulleet Suomeen viisumilla, ja joiden osalta on tullut ilmi runsaasti väärinkäytöksiä. Suomen työllisyyttä ei edistä paikallisten työntekijöiden korvaaminen intialaisten it-alan ammattilaisilla, sen jälkeen kuin Intian IT-alan suuryritykset ovat ostaneet pois Suomessa toimivien IT-alan yritysten toimintoja. Tällainen kehitys ei tukisi Suomen työllisyyttä, vaan pikemminkin saattaisi heikentää suomalaisten tietotekniikkayritysten kilpailukykyä.

SAK korostaa, että suuri osa Suomeen tulleista erityisasiatuntijoista on nimenomaan lähetettyjä työntekijöitä, joten esitys käytännössä edistää työvoiman lähettämistä. Taloudellisia vaikutuksia arvioidessa tulisi ottaa huomioon, että kun lähetetty työntekijä työskentelee Suomessa enintään
6 kk vuoden aikana, hän on ns. rajoitetusti verovelvollinen eikä maksa palkastaan veroa Suomeen. Esityksen taloudellisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä tämän asian merkitys tulisi siksi selvittää yhdessä verohallinnon kanssa.

SAK ei ole vakuuttunut D-viisumin käyttöön ottamisen lisäarvosta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee jo nyt työperäisen maahanmuuton lupaprosesseihin pikakaistaa erityisosaajille, startup-yrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen tavoitteena kahden viikon käsittelyaika. Maahanmuuttovirastoon onkin tänään vuonna lisätty merkittävästi resursseja lupaprosessien nopeuttamiseen. Pelkästään töihin ja opiskelemaan tulleiden lupakäsittelyyn on lisätty 70 virkaa. D-viisumi puolestaan nopeuttaisi erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien sekä heidän perheenjäsentensä maahantuloa noin viikolla. Lakiuudistuksen hinta saattaa olla turhan korkea suhteessa saavutettavaan hyötyyn. Kuten ehdotuksen taustamuistiossa todetaan, kansallisen viisumin myöntäminen oleskeluluvan lisäksi tulee aiheuttamaan Maahanmuuttovirastossa lisätyötä, joka vaatisi todennäköisesti uusia lisäresursseja. SAK pitää huolestuttavana, että D-viisumiin liittyvät prosessit kuormittaisivat entuudestaan lupapalvelujen ruuhkia ja kustannukset nousevat liian korkeaksi.

SAK on huolissaan, miten viisumilla tulevien työntekijöiden oikeudet pystytään turvamaan. Tuoreet muutokset ulkomaalaislakiin kannustavat oleskeluluvalla työskentelyyn ja ulkomaalaisten työntekijöiden asemaan ollaan juuri saamassa parannuksia, joten emme kaipaa mahdollisesti työntekijän asemaa heikentäviä lupa- tai viisumikäytäntöjä. Myös hallitusohjelmassa on linjattu, että työhön tulon Suomeen tulisi tapahtua työntekoon tarkoitetulla luvalla eikä turistiviisumilla. D-viisumi ei tuo haltijalleen oikeutta sosiaaliturvaan mm. terveydenhuoltoon, joka ei ole työntekijän oikeusturvan kannalta hyvä asia erityisesti pandemian aikana.

SAK kannattaa lähtökohtaisesti opiskelijoiden ottamista mukaan D-viisumin kohderyhmään erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien rinnalle. Ei ole kenenkään etu, että Suomessa menetetään vuosittain noin tuhat potentiaalista kansainvälistä opiskelijaa, jotka saavat korkeakoulupaikan, mutta eivät ilmoittaudu läsnäolevaksi lupaprosessin hitauden johdosta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry