Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö toteaa, että valmiuslaki on otettu Suomessa käyttöön ja elämme koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset Suomenkin työllisyyteen ja talouteen ovat erittäin merkittävät, minkä vuoksi SAK ry ja muut työmarkkinakeskusjärjestö sopivat maan hallitukselle tehdyistä esityksistä viime viikolla.

Nyt puheena olevat työlainsäädännön muutosesitykset pohjautuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen em. esityksiin, jotka maan hallitus on hyväksynyt. Näin ollen olemme sovittujen muutosten kannalla. Esityksillä pyritään pelastamaan työpaikkoja ja yrityksiä pahimman yli mm. sitä kautta, että helpotetaan lomautuksia koskevia säännöksiä määräaikaisesti. Esitykset koskevat yksityisen sektorin työnantajia ja niiden tavoitteena on minimoida irtisanomisia ja yritysten konkursseja.

Kriisipakettiesityksessä työmarkkinakeskusjärjestöt esittivät, että lakimuutokset olisivat voimassa vuoden 2020 loppuun. Kriisin pituutta ei kukaan tällä hetkellä tiedä. Hallituksen esityksessä poikkeussäännösten voimassaoloajaksi esitetään heinäkuun loppu 2020. On mahdollista, ettei määräaika ole riittävä vaan asiaan joudutaan palaamaan ja siihen on hyvä varautua.

SAK ry pitää tärkeänä, että niiltä osin kuin lainsäädännöstä on po. asioissa ollut mahdollisuus poiketa työehtosopimuksilla, tätä kunnioitetaan myös poikkeusoloissa ja että työehtosopimusmääräyksin voidaan sopia ja toteuttaa puheena olevat muutokset. Haluamme pitää neuvottelu- ja sopimusjärjestelmämme kunnossa ja toimivana myös kriisiaikoina sekä turvata ammattiyhdistysten sopimusvapaus. Monilla SAK:laisilla sopimusaloilla on jo sovittu tai parhaillaan käydään neuvotteluja poikkeusten viemisestä työehtosopimuksiin määräaikaisesti. Alojen tarpeet ovat erilaiset ja myös lopputuloksissa on eroja, eräillä aloilla on sovittu esimerkiksi lyhyemmästä kuin viiden päivän lomautusilmoitusajasta. Tätä työehtosopimuksilla sopimista helpottavat työmarkkinakeskusjärjestöjen antamat tuoreet yhteiset ohjeet.

Hallituksen esitys on valmisteltu todella pikaisella aikataululla ja kommentointiaikakin on ollut noin puoli päivää.

Esityksellä puututaan työntekijöiden oikeuksiin merkittävällä tavalla, vaikkakin puuttumisen määräaikaisuus on tärkeä rajaava tekijä. Ymmärrämme kriisitilanteen vakavuuden ja nopeiden toimien tärkeyden. On kuitenkin kaikkina aikoina pidettävä huolta, että perustuslakia noudatetaan ja perusoikeuksien poikkeukset ovat tarkoin rajattuja, täsmällisiä ja kunnolla perusteltuja. Koska tilanne on näin poikkeuksellinen ja hallituksen esityksen virkamiesvalmistelun aikataulu nopea, SAK:n mielestä on perusteltua, että esityksen perustuslainmukaisuus arvioidaan Eduskunnan perustusvaliokunnassa.

Poikkeussäännösten voimassaoloajat ja perustelut on tärkeää määrittää ja rajata mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti tähän käsillä olevaan koronaviruksesta johtuvaan kriisiin.

Voimaanpanosäännöksen luonnoksessa todetaan, että ”Lain 5 luvun 2 §:ää saadaan kuitenkin soveltaa lain voimassaolon päättymisen jälkeen jatkuvaan lomautukseen, kun lomautus on alkanut tämän lain voimassa ollessa.” Korostamme sitä, että työnantaja kantaa vastuun siitä, että lomautusperuste on olemassa kaikissa lomautustilanteissa (vakinaisten tai määräaikaisten) ja heillä on velvollisuus arvioida tilannetta ja lomautuksen lainmukaisuutta jatkuvasti. Säännöksistä ei saa seurata tilannetta, jossa lomautuksen kestot ja perusteet eivät ole lainmukaisia väliaikaisen lainsäädännön aikana tai sen jälkeen.

Esityksen mukaan koeaikapurku olisi mahdollista myös tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Koeaikapurku ei olisi kuitenkaan mahdollinen esimerkiksi tilanteessa jossa työntekijä on koulutettavissa tai sijoitettavissa uusiin tehtäviin. Ehdotamme, että em. perusteella koeaikapurettujen työsuhteiden työntekijät tulisivat esityksessä ehdotetun yhdeksän kuukauden takaisinottovelvollisuuden piiriin, samalla lailla kuin ne, joiden työsuhteet irtisanotaan tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä. (TSL 6 luvun 6 §)

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry