Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1§:n muuttamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
04.12.2019 09:52

Opetus- ja kulttuuriministeriö
lausuntopalvelu.fi

OKM/33/010/2019

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää muutosesitystä hyvänä ja kannatettavana. 

Laadukas varhaiskasvatus edesauttaa lapsen kasvua ja myöhempää kiinnittymistä kouluun, opintoihin sekä työelämään. Panostus varhaisiin vuosiin kitkee osaltaan myös lasten ja nuorten eriarvoistumiskehitystä ja syrjäytymistä. 

Yli 3-vuotiaiden suhdeluvun palauttaminen ennen 1.8.2016 tasolle edesauttaa näitä tavoitteita. Lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku on keskeinen varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttava tekijä.

Jotta esityksen tavoitteet voidaan aidosti saavuttaa, SAK haluaa kiinnittää huomion varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävään määrään, resursseihin sekä lisäkoulutustarpeisiin. Ryhmäkokojen pienentämisellä on ilmeinen vaikutus henkilöstön tarpeeseen. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusehtoihin ja koulutukseen on tehty muutoksia. Niiden huomioiminen etenkin alalla jo työskentelevän henkilöstön osaamistason ja ammattipätevyyden kannalta on valmistelussa otettava huomioon. 

SAK pitää erittäin tärkeänä, että henkilöstön saatavuus turvataan ja että alan henkilöstön osaamisen päivittäminen pystytään takaamaan osana laadukasta varhaiskasvatusta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry