Ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lausuntopalvelu.fi

VN/10271/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisen koulutuksen asetuksen 20 § siten, että vammaisalan ammattitutkinto lisättäisiin niiden tutkintojen joukkoon, joihin sovelletaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ää. Kyseinen säännös määrittelee opiskeluoikeutta ja sen peruuttamista terveyteen ja turvallisuuteen kytkeytyvissä tutkinnoissa ja osaamisaloissa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry puoltaa esitystä. SAK katsoo, että esitys yhtenäistää käytänteitä SORA-säännösten soveltamisen osalta ja selkeyttää koulutuksen järjestäjien toimivaltuuksia perua opiskeluoikeus tapauksissa, joissa alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset eivät opiskelijan kohdalla täyty.

Vammaisalan koulutuksessa ja työtehtävissä ollaan tekemisissä erityisen haavoittuvien ihmisryhmien kanssa. Alan tehtävissä korostuu vastuu toisen henkilön terveydestä ja turvallisuudesta. Siksi SAK pitää perusteltuna, että vammaisalan ammattitutkinnon suorittamiseen sovelletaan ammatillista koulutuksesta annettua 81 §:n säädöksiä ja alalle sopimattoman henkilön opiskeluoikeus voidaan laissa säädetyin perustein tarvittaessa peruuttaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry