Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

SAK:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle

Liikenne- ja viestintäministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/10633/2020

Väliraportissa on kuvattu koronaviruskriisin aikaista digiloikkaa laajasti eri sektoreilla. Katsotteko, että sektorien kehitystyötä on kuvattu riittävällä tavalla?

SAK kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta osallistua raporttia valmistelleeseen työryhmään. Pidämme käsiteltävää aihetta erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena. 

Raportti kuvaa riittävällä tavalla eri sektoreiden tilannetta. Luonnollisesti useat digitaalisuuteen liittyvät ilmiöt leikkaavat sektorirajoja. On mahdollista, että hallinnon nykyiset siilot vastaavat eri tavoin samoihin digitalisaation tuottamiin haasteisiin. 

On korostettava, että hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi tarvittavaa digitalisaatiokehitystä. Mikä tahansa digitalisaatiota edistävä toimenpide ei ole hyväksyttävissä, ellei se edistä edellä mainittuja tavoitteita.

Katsotteko, että toimet, joita väliraportissa esitetään, riittävässä määrin edistävät tavoitteita? Jos ette, miten toimenpiteitä tulisi täydentää? 

Kyllä. Toimenpiteet ovat suurimmalta osin kannatettavia. Ongelma on niiden keskinäinen eritasoisuus. Osa toimenpiteistä on jo käynnissä, osa ei, osa toimenpiteistä on suuria asiakokonaisuuksia ja osa pienehköjä yksittäisiä tekoja. Jotkut toimenpide-ehdotukset ovat vielä idea-asteella ja joissakin on olemassa pitkälle analysoitu tarve. Etenkin vasta idea-asteella olevien hankkeiden toteuttamisen tapa mahdollistaa niiden arvioinnin. Nyt niihin ei ole mahdollista ottaa kantaa.

Mitkä toimenpide-ehdotukset tulisi priorisoida? Millä perusteilla?

Katsomme tärkeimmiksi toimenpide-ehdotuksiksi seuraavat: 16, 32, 18, 19, 3, 9, 10, 25, 26, 27, 36.

Yhteiskunnan tasapainoinen kehittäminen hallitusohjelman hengen mukaisesti on priorisoinnin lähtökohta. Olemme priorisoineet niitä hankkeita, jotka kiistatta edistävät hallitusohjelman toteuttamista.

Mitä toimenpide-ehdotusten toteutuksessa tulee huomioida?

Monet toimenpide-ehdotukset edellyttävät eri tahojen sitoutumista yhteistyöhön. Hallinnon rajat on ylitettävä, mikäli halutaan saada toimenpiteillä maksimaalista vaikuttavuutta. Laaja-alainen valmistelu on tärkeää, jotta toiminta olisi tuloksellista, hyväksyttävää ja kestävällä pohjalla.

Toimenpide-ehdotuksissa on viitattu jo käynnissä oleviin hankkeisiin, joiden osana toimenpiteitä voidaan edistää. Tunnistatteko muita hankkeita, joihin toimenpiteet tulisi kytkeä?

Raportissa on hyvin koottuna keskeiset valtakunnan tason hankkeet. On kuitenkin mahdollista, että alueellisia tai muutoin rajattuja hankkeita on jätetty huomioimatta. 

Keitä toimenpiteissä ja niiden toteutuksessa/mahdollisissa tulevissa hankkeissa tulisi olla mukana ja miten hankkeet tulisi resursoida? 
Olisitteko itse halukas osallistumaan toteutukseen?

On tärkeää, että hankkeiden valmisteluun kutsutaan mukaan kaikki oleelliset sidosryhmät. Tällä varmistetaan hankkeiden kestävä perusta ja pitkäjänteinen toiminta, sekä vähennetään siiloutumiseen liittyviä ongelmia.

SAK osallistuu mielellään kaikkiin sellaisiin digitalisaatioprojekteihin, jotka edistävät työ-, sosiaali-, elinkeino- ja talouspolitiikan lohkoilla sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Vapaamuotoinen lausunto

Digitalisaatio on megatrendi, joka todennäköisesti etenee koronapandemian myötä entistä vauhdikkaammin. Se on Suomelle suuri mahdollisuus, sillä digitalisaation lähtötilanne on meillä kansainvälisesti verrattuna hyvä. 

On kuitenkin varottava, ettei digitalisaation etenemisen varjolla pyritä tuomaan yhteiskuntaan ei-toivottuja ilmiöitä (esim. lisäämään kansalaisten eriarvoisuutta, lisäämään tuloeroja tai heikentämään työntekijöiden suojaa). Digitalisaation edistäminen ei ole itseisarvo, vaan sen on oltava väline kohti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Sen takia kaikkia esitettyjä toimenpiteitä tulee tarkastella eettisen linssin läpi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry