När ett tidsbundet arbetsavtal löper ut måste arbetsgivaren utreda om den kan erbjuda annat arbete åt arbetstagaren. Det slår högsta domstolen fast i ett prejudikat.

Högsta domstolen motiverar sitt avgörande med principen om likabehandling. Juristen Anu-Tuija Lehto på FFC anser att avgörandet innebär en märkbar förbättring av de visstidsanställda arbetstagarnas ställning.

– Enligt arbetsavtalslagen måste arbetsgivaren utreda om det går att undvika att säga upp en fastanställd arbetstagare genom att omplacera eller utbilda honom eller henne. Genom högsta domstolens utslag omfattas nu också arbetstagare med tidsbunden anställning av en motsvarande skyldighet.

Lehto hoppas att principen om likabehandling tas på allvar på alla arbetsplatser.

– Arbetsgivaren måste behandla sina arbetstagare jämlikt, om det inte på grund av arbetstagarens ställning eller arbetsuppgifter finns en godtagbar anledning att avvika från det.

Högsta domstolen offentliggjorde sitt prejudikat fredagen den 11 augusti. Avgörandet gäller en socialarbetare som under åren 2003–2011 hade varit anställd av en samkommun genom 16 på varandra följande tidsbundna anställningar.