Samasta tai samanarvoisesta työstä voi maksaa erisuuruista palkkaa, Korkein oikeus (KKO) linjasi helmikuussa. KKO katsoi, että Paraisten ja Akaan kaupungit eivät rikkoneet syrjinnän kieltoa, kun ne maksoivat samaa työtä tehneille, mutta eri työehtosopimusten piiriin kuuluneille työntekijöille erisuuruista palkkaa

Korkeimman oikeuden päätös juontaa terveydenhuoltoalan Tehyn työmarkkinaselkkaukseen syksyllä 2007. Riita ratkaistiin erillisellä Tehy-pöytäkirjalla, joka takasi Tehyn jäsenille muita suuremmat palkankorotukset. Paraisilla asiasta kanteli apulaisoikeuskanslerille perushoitaja. Akaassa kantelun teki joukko Tehyyn kuuluvia työntekijöitä, sillä kaupunki oli maksanut perushoitajille parempaa palkkaa. Molemmissa kaupungeissa palkkaerot samaa työtä tekevien mutta eri työehtosopimusten piiriin kuuluvien väliltä poistuivat vuoteen 2011 mennessä.

Puumalainen vetosi perustuslakiin

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mielestä eri palkan maksaminen samasta työstä on perustuslain kieltämää syrjintää, vaikka palkka maksettiin eri työehtosopimusten perusteella. Puumalainen vaati, että työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) on ryhdyttävä valmistelemaan lainsäädäntöä, jotta tilanne ei toistuisi.

Työmarkkinajärjestöt ovat koko ajan olleet sitä mieltä, että Tehy-pöytäkirjalla ei syrjitty ketään. Järjestöt huomauttivat apulaisoikeuskanslerille, että perustuslaki turvaa järjestäytymisvapauden, jonka avulla voidaan esimerkiksi työtaistelun avulla ajaa vain tiettyyn ammattiliittoon kuuluvien etuja. Jos näin ei olisi, työehtosopimuksilla sovittu osittain mitätöityisi. Järjestöjen kantaan yhtyi myös TEM ja työtuomioistuimen presidentti.

KKO kumosi käräjäoikeuden päätöksen

Paraislainen perushoitaja vei asian apulaisoikeuskanslerin kannanoton jälkeen käräjäoikeuteen, joka tuomitsi kaupungin maksamaan palkkasaatavat korkoineen perushoitajalle. Hovioikeus kuitenkin kumosi päätöksen ja KKO oli hovioikeuden kanssa samaa mieltä. KKO päätyi samansisältöiseen ratkaisuun myös Akaan tapauksessa.

KKO perusteli ratkaisujaan sillä, että työntekijöihin sovellettavat työehdot ja niiden keskinäinen erilaisuus ovat seurausta valinnoista, jotka työntekijät ovat itse tehneet perusoikeuksiin kuuluvan yhdistymisvapauden perusteella. Ratkaisussa korostetaan kuitenkin tasapuolisen kohtelua vaatimusta. Palkkausperusteet eivät siten saa muodostua pysyvästi toisistaan poikkeaviksi samaa tai samanarvoista työtä tekevillä työntekijöillä.

Ministeriö selvittää vielä

KKO:n päätöksestä huolimatta TEM selvityttää edelleen syntynyttä tilannetta. Selvitysmiesten Pekka Orasmaan ja Veli-Pekka Viljasen raportin määräaika on kesäkuun lopussa. Orasmaa on entinen työtuomioistuimen presidentti ja Viljanen Turun yliopiston tutkija.

Selvitysmiesten tehtävänä on miettiä erityisesti kahta kysymystä: järjestöehdon suhdetta syrjivyyteen ja järjestäytymättömien työntekijöiden oikeuksia. Järjestöehdolla tarkoitetaan sopimusehtoa, jonka mukaan sopimusta ei sovelleta ammattijärjestöön kuulumattomiin työntekijöihin.

Pirjo Pajunen