FFC:s milstolpar

2016
 • Konkurrenskraftsavtalet
 • Anställningsrådgivningen för invandrare
 • Helhetsreformen av lagstiftningen som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
2015
 • Förhandlingsresultat om löneförhöjningar för sysselsättnings- och tillväxtavtalets tredje år
 • Reformer av diskriminerings- och jämställdhetslagarna
2014
 • Lag om utveckling av arbetstagarnas yrkeskompetens
 • Flexibel vårdpenning
 • Förändringar i arbetslöshetsskyddet, t.ex. arbetsvillkoret förkortades till sex månader, självrisktiden förkortades till fem dagar och skyddsdelen på 300 euro gällande arbetslöshetsförmånerna infördes
2013
 • Sysselsättnings- och tillväxtavtalet
2012
 • Arbetskarriäravtalet         
2011
 • Ramavtalet        
2010
 • Ändring av arbetsavtalslagen som preciserade villkoren för visstidsavtal        
 • Lag om samarbetsombudsmannen och dennes byrå        
 • Reform av föreningslagen som bl.a. förbättrade arbetstagarnas möjligheter att delta i facklig verksamhet        
 • Reform av invaliditetsklassificeringen i lagstiftningen om olycksfall och yrkessjukdomar        
2009
 • Socialinpo        
 • Bättre omställningsskydd för permitterade och visstidsanställda        
 • Utvidgade utbildningsmöjligheter för arbetslösa        
2008
 • Arbetspensionslag för arbetstagare ArPL       
 • Reform av samarbetslagen       
2006
 • Lag om beställarens ansvar       
 • Reform av lagen om tillsynen av arbetarskyddet       
 • Likalönsprogrammet       
 • Effektivare tillsyn av arbetspensionsinrättningarna och utveckling av investeringsverksamheten       
 • Utjämning av kostnaderna för föräldraledighet (bl.a. högre moderskaps- och föräldradagpenningar)       
2005
 • Arbetspensionsreformen       
 • Omställningsskyddet i kraft       
 • Totalreform av jämställdhetslagen       
 • Reform av semesterlagen       
 • Sommarjobbstelefon       
2004
 • Reform av den yrkesmässiga rehabiliteringen       
 • Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn       
 • Programmet Kunskapslyftet för höjd yrkeskompetens       
2003
 • Reform av arbetslöshetsskyddslagen      
 • Ny arbetarskyddslag      
 • Reform av lagen om olycksfalls och yrkessjukdomar      
 • Reform av familjeledigheterna      
 • Eftermiddagsvård för skolbarn      
2002
 • Avtal om nivåförhöjning av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet      
 • Ny företagshälsovårdslag      
 • Avtal om Kristi himmelsfärdsdagen trädde i kraft (Kristi himmelsfärdsdagen förkortar arbetstiden utan att sänka inkomsterna)      
2001
 • Ny arbetsavtalslag      
 • Förhandlingsresultat uppnåddes gällande reform av arbetspensions- och arbetslöshetsskyddssystemen (det s.k. socialpaketet)      
1999
 • Reform gällande förtidspensioner      
1998
 • Arbetslöshetsförsäkringsfonden grundades     
1997
 • TT-FFC allmänna avtal     
 • Servicearbetsgivarna-FFC samarbetsavtal     
 • Reform gällande arbetspensionsinrättningarnas investeringar     
 • Avtal om s.k. buffertfonder inom arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringssystemen samt om arbetslöshetsförsäkringens finansieringsreform     
1996
 • En totalreform av arbetstidslagen     
 • Pensionsskydd för personer med atypisk anställning     
 • En delreform av semesterlagen     
 • Anställningsvillkoren för utländsk arbetskraft     
 • Ändringar i lagen om personalfonder     
 • Ändringar i samarbetslagen     
 • Lag om förvaltning av pensionsbolag     
 • Dagvårdslag     
1995
 • Lag om anställningsvillkoren för utländsk arbetskraft    
 • Alterneringsledighet    
 • Arbetstidslagen    
 • Ändringar i lagen om samarbete inom företag: Koncernfackligt samarbete på europeisk nivå    
1991
 • Förnyat utbildningsavtal FFC-AFC    
 • Yrkesutbildningspenning    
 • Lagen om förfarande vid uppsägning upphävs och lagen om arbetsavtal ändras    
 • Allmänt avtal om uppsägningsskydd och permittering FFC-AFC    
 • Systemet för sparledighet    
1990
 • Förtroendemannaavtal FFC-AFC, FFC-AAC    
 • Lag om personalrepresentation i företagsförvaltningen    
 • Arbetarskyddsavtal FFC-AFC, FFC-AAC    
 • Förnyat semesterlöneavtal FFC-AAC    
 • Allmänt avtal FFC-AAC    
 • Arbetstidsförkortning (trettondagen) från 1.1.1992    
1989
 • Lag om personalfonder    
 • Ny föreningslag    
 • Förnyat avtal om samarbete och information inom företag    
1988
 • Lagar om tillfällig och partiell vårdledighet samt flextid    
 • Förlängda uppsägningstider, precisering av grunderna för uppsägning, förbättrat anställningsskydd för deltidsanställda    
 • Ändring av lagen om samarbete inom företag    
1987
 • Jämställdhetslagen    
 • Lag om vuxenstudier    
 • Ändringar i lagen om studieledighet    
 • Ändringar i arbetarskyddslagen    
 • 1987-1990 Arbetstidsförkortning 68 timmar    
1986
 • Avtalsarrangemang och lagar om spelregler    
 • Arbetstidsförkortning 16/32 timmar    
 • Avtal om samarbete och information inom företag    
 • Rationaliseringsavtal    
1984
 • Lag om utkomstskydd för arbetslösa    
 • Lag om förfarande vid uppsägning    
 • Allmänt avtal om uppsägningsskydd och permittering    
1981
 • Avtal om samarbete inom företag    
1980
 • Lag om studieledighet   
1979
 • Utvidgad rätt till vintersemester   
1978
 • Allmänt avtal om grunderna för uppsägning och permittering   
 • Lag om företagshälsovård   
 • Lag om samarbete inom företag   
1977
 • Vintersemester   
1976
 • Arbetarskyddsavtal   
 • Grupplivförsäkring   
1974
 • Skattelättnader, höjt barnbidrag, 7 månaders moderskapsledighet, förtjänstutvecklingsgaranti   
1973
 • Semesterlagen förnyas   
 • Lag om tillsynen över arbetarskyddet, arbetarskyddsförvaltningen   
1972
 • Semesteråterkomstvederlaget 10 % av semesterlönen   
 • Förbättrade löneförmåner under sjuktid   
1971
 • Fyra veckors semester 1973   
 • Informationsavtal   
 • Utbildningsavtal   
 • Minimilön   
1970
 • Lag om arbetsavtal   
 • Uppsägningsskydd   
 • Förtroendemannarättigheter   
 • Förbud mot diskriminering   
 • Liinamaa II   
 • Avgångsbidragssystemet   
 • Mötesfrihet på arbetsplatserna   
1969
 • Fackföreningsrörelsen enas i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC   
 • Förtroendemannaavtal   
1968
 • Den första inkomstpolitiska helhetslösningen, Liinamaa I  
 • Indexklausulerna slopas  
 • Fullmaktslag om hyres- och priskontroll  
 • Avtal om uppbörd av medlemsavgifter  
1967
 • Avtalet om semesterlön  
 • Ny lag och förordning om yrkessjukdomar  
1966
 • Övergången till 40 timmars och fem dagars arbetsvecka börjar  
 • Avtalet om uppsägningsskydd  
1964
 • Förhandlingarna om ett enande av FFC-facket börjar  
1963
 • Sjukförsäkringslagen  
1962
 • Lag om pension för arbetstagare (APL)  
1960
 • Landsorganisationen i Finland, FLO, grundas i november  
 • Semestern 18–24 dagar  
1959
 • Arbetstidsförkortningen klar  
 • 45 timmars arbetsvecka, 42 timmar i kontinuerligt treskiftsarbete  
1958
 • Lagen om skydd i arbete 
1957
 • FFC splittras 
1956
 • Generalstrejk, som varar i 19 dagar 
 • Omkring 420 000 arbetstagare strejkar 
1949
 • Lag om produktionskommittéer 
1948
 • Barnbidragslagen 
 • Lagen om olycksfallsförsäkring 
1946
 • Lagen om kollektivavtal reformeras, lag om medling i arbetstvister och lag om arbetsdomstolen 
 • Arbetstidslagen 
 • Semestern 12–14 dagar 
 • Allmänt avtal FFC-AFC 
1945
 • 1945–1947 Genombrott för kollektivavtalsverksamheten 
 • Förtroendemannasystemet byggs upp 
1944
 • Det första allmänna avtalet mellan FFC och AFC, AFC accepterar principen om kollektivavtal 
1940
 • FFC:s och AFC:s resolution, den s.k. januariförlovningen 
 • AFC erkänner FFC som förhandlingspart 
1939
 • Semesterlagen, semester 5–12 dagar 
1937
 • Folkpensionslagen 
1930
 • Landsorganisationens verksamhet förhindras i juli 
 • Finlands Fackföreningars Centralförbund, FFC, grundas i Helsingfors 19.10 
1927
 • Lag om yrkesinspektion, arbetarinspektörer 
1924
 • Lag om kollektivavtal 
1922
 • Lag om arbetsavtal, semester 4–7 dagar 
1920
 • Landsorganisationens kongress, där kommunisterna och vänstersocialisterna får majoritet 
1918
 • Inbördeskriget 
1917
 • Lagen om 8 timmars arbetsdag, yrkesinspektion 
 • Finland blir självständigt 
1907
 • Finlands Landsorganisation grundas 15.4. i Tammerfors 
 • Det första lantdagsvalet