Samarbetsförfarande

Lagen om samarbete i företagen ska tjäna utvecklingen av företagens verksamhet och arbetsförhållanden. Lagen syftar till att främja de inbördes relationerna mellan arbetsgivare och personal och att öka personalens möjligheter att påverka sitt arbete och arbetsplatsens angelägenheter.

Lagen om samarbete i företagen omfattar företag med minst tjugo anställda. I företag som är mindre än så kan samarbetet bedrivas antingen enligt kollektivavtalens anvisningar eller enligt de metoder man kommer överens om på arbetsplatsen.

Enligt lagen är samarbetsparterna arbetsgivaren och en enligt kollektivavtalet vald förtroendeman, en förbindelseman, en annan kontaktperson eller en enskild arbetstagare.

Till samarbetsförfarandet hör frågor som har betydelse för arbetsplatsen. Sådana frågor är exempelvis betydande förändringar i arbetsuppgifterna eller arbetsmetoderna som påverkar personalens ställning, förflyttningar från en uppgift till en annan, väsentliga anskaffningar av utrustning, nedläggning av företaget eller en del av det, principerna för användandet av utomstående arbetskraft i företaget, personalplaner och utbildningsmålsättningar.

Företaget ska årligen göra upp en personalplan och sina utbildningsmålsättningar och av dessa ska personalens struktur framgå, liksom hur personalstyrkan utvecklas. De ska också innehålla principerna för tillämpandet av olika anställningsformer. Planen ska också innehålla en analys av de förändringar som gäller kravet på arbetstagarnas yrkeskompetens och målsättningar för den utbildning som förändringarna förutsätter.

Inom samarbetsförfarandet följer parterna upp hur planen och målsättningarna uppfylls. Arbetsgivaren ska varje kvartal ge personalens representanter en redogörelse över företagets visstids- och deltidsanställda arbetstagare. Företaget ska varje år ge personalrepresentanterna en utredning över bruket av utomstående arbetskraft, såvida underleverantörsjobb utförs i företagets utrymmen eller på någon av arbetsgivarens arbetsplatser. Om bruket av utomstående arbetskraft, i form av underleverans eller hyrarbete, får konsekvenser för personalen bör ärendet behandlas inom ramen för samarbetsförfarandet. Om arbetsgivaren inte delger personalrepresentanterna den information som han har ålagts att ge, som exempelvis företagets bokslut, har personalens representanter rätt att be om ett domstolsbeslut, där arbetsgivaren mot vite förpliktas att ge den information som krävs, såsom en utredning över företagets ekonomiska situation eller uppgifter om de visstids- eller deltidsanställda eller löneuppgifter.

Förhandlingstider

  • arbetsgivaren ska lägga fram såväl förhandlingsinvit som uppgifter om ärenden som ska behandlas i så god tid att arbetstagarna hinner förbereda sig för förhandlingarna
  • om ärendet gäller uppsägning, permission eller förvandling av heltid till deltid ska arbetsgivaren ge meddelande om förhandlingarna fem dagar i förväg
  • om ärendet gäller uppsägning, permission eller förvandling av heltid till deltid som berör färre än tio arbetstagare är förhandlingstiden minst fjorton dagar
  • om åtgärderna gäller minst tio arbetstagare är förhandlingstiden minst sex veckor
  • i företag som sysselsätter 20-29 personer är förhandlingstiden minst fjorton dagar

I statliga verk och inrättningar och den kommunala sektorn tillämpas samma principer för samarbete som i företag. Båda omfattas av en särskild lag.

Finlex: Lag om samarbete inom företag
Finlex: Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
Finlex: Lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar