Miten maahanmuuttajat pääsisivät työhön kiinni nykyistä nopeammin? SAK kokosi kymmenen keinoa, jotka edistävät maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.

1. Kotoutumisen alkuvaiheeseen panostettava

 • Maahanmuuttaja ei saa jumiutua "kotouttamiskuplaan". Matka koulutukseen ja työelämään tulee olla lyhyt, eikä se saisi sisältää tyhjäkäyntiä ja turhia opintoja.
 • Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat on sijoitettava nopeasti kuntiin, jotta he välttyvät laitostumiselta ja syrjäytymiseltä.
 • Kuntien ja TE:toimistojen on laadittava laadukas alkukartoitus viimeistään kuukauden kuluttua oleskeluluvan saamisesta.

2. Maahanmuuttajat työelämään nykyistä nopeammin

 • Aikuisten kotouttamiskoulutuksen tulee olla työelämälähtöistä ja tähdätä maahanmuuttajan nopeaan työllistymiseen.
 • Kieli- ja muu kotouttamiskoulutus kannattaa yhdistää työssä tapahtuvaan oppimiseen.
 • Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa kielitaitovaatimukset on määriteltävä niin, että ne huomioivat muun muassa asiakaspalveluosaamisen ja työturvallisuuden.

3. Yhteiskunnan ja kulttuurin pelisäännöt tutuksi heti maahantulon jälkeen

 • Kaikille maahanmuuttajille tulee antaa tiivis peruspaketti suomalaisen yhteiskunnan arvoista ja kulttuurista heidän omalla äidinkielellään.
 • Perustietopaketti on luovutettava kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tai oleskelulupaoikeuden rekisteröinnin yhteydessä.
 • Sisältö on käytävä läpi kotouttamiskoulutuksessa tai työpaikalla luottamushenkilön kanssa.

4. Koulutus auttaa työllistymisessä

 • Ammatilliseen koulutukseen tulee rakentaa maahanmuuttajille soveltuvia nopeita työelämään siirtymisen malleja, joissa yhdistyvät kielikoulutus ja ammattitaidon hankkiminen.
 • SAK:n ehdottamassa kokeilussa yleistä kielitaitoa ammatillisen koulutuksen pääsyvaatimuksena väljennetään ja kieliopinnot yhdistetään ammatillisiin opintoihin.

5. Kielikoulutusta kaikille maahanmuuttajille

 • Kotouttamissuunnitelman mukaista kielikoulutusta on tarjottava osa-aikaisesti ja iltaisin, jotta työssä käyvillä maahanmuuttajilla on mahdollista osallistua kielikoulutukseen.
 • Kielikoulutusta on järjestettävä myös työpaikoilla ja työajalla. Työnantajan tulee kustantaa ja järjestää ulkomaisen työntekijänsä kielikoulutus, mikäli hän rekrytoi työntekijän itse ulkomailta.

6. Kotimaisten kielten opintoja kansainvälisten opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin

 • Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden tutkintovaatimukseen tulee lisätä suomen tai ruotsin kielen opiskelua.
 • Kotimaisten kielten sekä suomalaisten työelämäyhteyksien ja -taitojen opiskelu lisäävät opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.

7. Työvoimapalveluiden oltava laadukkaita

 • Työllistymistä tukevat työvoima- ja yrittäjyyspalvelut on turvattava. Sähköisten palvelujen rinnalle tarvitaan myös henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa.
 • Työhönvalmentajan tapaiset kielicoachit tukevat maahanmuuttajan työllistymistä opettamalla ammattisanastoa.
 • SAK ehdottaa myös korotetun palkkatuen tai kotouttamissetelin myöntämistä työnantajalle, joka palkkaa maahanmuuttajan.
 • Maahanmuuttajien työelämään siirtymistä nopeuttaa myös räätälöity oppisopimuskoulutus, johon sisältyy kielikoulutusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla.

8. "Yhdelle luukulle" maahanmuuttajien neuvontapalvelut

 • Pääkaupunkiseutu tarvitsee neuvontakeskuksen, jossa on mukana kaikki työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät tärkeät viranomaiset ja muut toimijat.
 • Palvelujen tavoittaminen on maahanmuuttajille ja heitä palkkaaville työnantajille tätä nykyä hankalaa, sillä palvelut sijaitsevat eripuolilla pääkaupunkiseutua.
 • Ulkomaalaistaustaisille työntekijöille on tarjottava keskuksessa ilmaista työsuhdeneuvontaa.

9. Perehdyttämistä ja mentorointia riittävästi työpaikoille

 • Työpaikoilla ulkomaalaistaustaisten perehdytykseen tulee varata riittävästi aikaa ja henkilöstöä. Perehdytyksessä työntekijän tulee oppia työtehtävät ja päästä työyhteisön jäseneksi.
 • Perehdytyksessä on otettava huomioon maahanmuuttajan kielitaito.
 • Myös valtaväestön on perehdyttävä moninaisuuden kohtaamiseen työpaikoilla. Sekä ammatilliseen koulutukseen että henkilöstökoulutuksiin on lisättävä kulttuurien välisen osaamisen sisältöjä.

10. Varhaiskasvatus auttaa koko perhettä kotoutumaan

 • Uudistettavan perhevapaajärjestelmän on tuettava myös ulkomaalaistaustaisten vanhempien työssäkäyntiä ja lasten varhaiskasvatusta.
 • Vieraskielisten lasten olisi hyvä osallistua varhaiskasvatukseen vähintään osa‐aikaisesti.

Lue lisää - SAK:n kymmenen ehdotusta maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen helpottamiseksi