Työ- ja sosiaalioikeuden dosentin Jaana Paanetojan mielestä korkeimman oikeuden (KKO) luottamusmiespäätös ei vaikuta millään tavalla luottamusvaltuutettujen toimivaltuuksiin työpaikoilla.

Korkeimman oikeuden tekemän ennakkopäätöksen jälkeen julkisuudessa on käyty keskustelua, millaisilla valtuutuksilla luottamusvaltuutetut voivat toimia työpaikoilla.

– KKO:n ratkaisussa ei otettu – eikä voitukaan ottaa – kantaa luottamusvaltuutettujen toimivaltuuksiin, koska tapaus koski luottamusvaltuutetun valintaa, ei toimivaltuuksia. Luottamusvaltuutettu ei tämän ratkaisun myötä astu luottamusmiehen tilalle. Sellaiset päätelmät ovat tarkoitushakuisia, Paanetoja huomauttaa.

Laissa ei ole säännöksiä luottamusvaltuutetun toimivallasta neuvotella tai solmia edustamiensa työntekijöiden puolesta työehtosopimuksissa tarkoitettuja paikallisia sopimuksia.

– Työehtosopimuksen osapuolet päättävät itsenäisesti, keille he delegoivat toimivaltaansa. Jos työehtosopimuksessa mainitaan paikallisen sopimisen työntekijäosapuolena vain luottamusmies eikä luottamusvaltuutettua, ei luottamusvaltuutetulla ole asiassa toimivaltaa.