Työllisyys- ja kasvusopimus – Toisen jakson palkkaratkaisu

Pöytäkirja työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun neuvottelutuloksesta

Tällä pöytäkirjalla työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat vuoden 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen 2.3 -kohdan mukaisesti sopimuskauden toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Pöytäkirja sitoo kaikkia niitä työ- ja virkaehtosopimusosapuolia, jotka ilmoittivat omille keskusjärjestöilleen vuonna 2013 solmineensa työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen ratkaisun.

Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan toisen sopimusjakson alusta tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa kuukaudelta kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Alakohtaiset sopijaosapuolet sopivat yleiskorotuksen tarkemmasta kohdentamisesta työ- ja virkaehtosopimuksiin. Ohje- ja taulukkopalkkojen korottaminen tai henkilökohtaisen palkan eri osien korotusvaikutukset eivät saa johtaa yleiskorotuksen ylittäviin henkilökohtaisten palkkojen korotuksiin.

Alakohtaiset sopijaosapuolet voivat sopia yhdessä poikkeavasta yleiskorotuksen toteuttamistavasta siten, että sopimusalan kustannusvaikutus ei tästä syystä kasva siitä, mitä edellisessä kappaleessa on todettu.

Vuoro- ja olosuhdelisiä sekä henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan edellä mainitusta ajankohdasta lukien 0,43 prosentilla. Näitä lisiä korotetaan kuitenkin ainoastaan, mikäli ao. lisät eivät korotu jo muutoin laskentaperusteensa johdosta palkankorotuksen seurauksena. Lisät pyöristetään lähimpään senttiin.

Jos alakohtaisesti on aiemmin sovittu jo toisen jakson palkkaratkaisun malli, toteutetaan palkkaratkaisu aiemmin sovitun mukaisesti, elleivät sopijaosapuolet yhdessä päätä toteuttaa palkankorotusta tämän sopimuksen mukaisesti.

Edellä mainittu sopimuskorotus on mitoitettu 12 kuukauden jakson mukaan. Niillä aloilla, joilla sopimuskauden toinen jakso on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, sopimuskorotus suhteutetaan jakson pituuden mukaan.

Mikäli työ- ja virkaehtosopimusosapuolet eivät pääse sopimuskorotuksen toteuttamistavasta ja kohdentamisesta yksimielisyyteen eivätkä osapuolet ole sopineet tai sovi omasta erimielisyysmenettelystään, työ- tai virkaehtosopimuksen osapuolet voivat yhdessä saattaa erimielisyyden valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi.

Valtakunnansovittelija tai hänen sijaisensa ratkaisee asian kuultuaan riidan osapuolia sekä tämän sopimuksen tehneitä keskusjärjestöjä. Valtakunnansovittelijan ratkaisu sitoo osapuolia.

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että työttömyysvakuutusmaksut nousevat vuonna 2016 työnantajilla 0,5 prosenttiyksikköä ja palkansaajilla 0,5 prosenttiyksikköä.

Helsingissä 15.6.2015

Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kirkon työmarkkinalaitos
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Valtion työmarkkinalaitos