Luottamus luo yhteis/työtä

SAK:n tavoitteet kuntavaaleihin 2017

Kuntien on sijoitettava elinvoimaan, työllisyyteen ja yhteistyöhön. Luottamusyhteiskunnan päätöksissä kuuluu palkansaajan ja yritysten ääni. Yhteistyö houkuttelee alueelle uusia työpaikkoja.

Kunnat mukaan työllisyystalkoisiin

 • Alueen vahvuuksia tukeva kaavoittaminen houkuttelee kuntiin yrityksiä. Samalle alueelle on soviteltava työpaikkoja, asuntoja ja palveluja. Kasvukeskuksissa on kaavoitettava riittävästi maata asuntotuotantoon.
 • Työllistyminen ei saa jumiutua huonosti toimivaan julkiseen liikenteeseen. Työmatkojen on sujuttava kellon ympäri niin kunnassa kuin lähikuntien välillä.
 • Kuntien on löydettäviä uudenlaisia työmahdollisuuksia: Matkailualan mahdollisuuksista kunnat hyötyvät kehittämällä liikenneyhteyksiä, virkistysalueita ja muita matkailupalveluita, kuten raja-asemia. Kiertotalous on järkevä sijoitus ympäristöön ja taloudellisesti.

Koulutus lisää nuoren työllistymismahdollisuuksia

 • Kuntien on tasapainotettava hallituksen ammatillisen koulutuksen leikkauksia. Oppivelvollisuuden ulottaminen toiselle asteelle ja nuorisotakuu rohkaisevat nuoria suorittamaan tutkinnon.
 • Peruskoulujen välinen eriarvoistuminen on saatava kuriin. Suurissa kaupungeissa koulujen väliset oppimiserot kasvavat. Pienet kunnat haastaa koulutuksen järjestäminen pieneneville ikäluokille.
 • Lapsilla ja heidän kanssaan työskentelevillä on oikeus puhtaaseen sisäilmaan. Julkisten rakennusten kunnossapitoa ei saa laiminlyödä, kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat on korjattava nopeasti.

Joustava päivähoito perheiden ja lapsen etu

 • SAK:n perhevapaamalli haastaa kunnat joustavoittamaan päivähoitoa työllisyyden parantamiseksi. Ketterä päivähoitojärjestelmä tukee muun muassa osa-aikatyötä eikä jätä pulaan vuorotyötä tekeviä vanhempia.
 • Säästöpaineista huolimatta päivähoidon hinta on pidettävä kohtuullisena. Valtio säätelee päivähoidon enimmäismaksuja, mutta kunnat voivat halutessaan pienentää niitä.
 • Päivähoidon lapsiryhmän kasvattaminen tai subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen eivät tuo kunnille toivottuja säästöjä. Leikkaukset kuormittavat henkilöstöä ja heikentävät varhaiskasvatuksen laatua.

Työllistymistä vauhdittavat laadukkaat työvoimapalvelut

 • Kuntien ja tulevien maakuntien on turvattava työvoimapalvelujen laatu myös jatkossa. Työllistymistä edistävät yksilöllinen tuki ja tasokkaat palvelut. Pitkäaikaistyöttömien työvoimapalvelut on tuotettava edelleen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.
 • SAK:n aikuiskoulutusuudistuksessa uraohjauspalvelut ovat osa tulevien maakuntien kasvupalveluja. Uraohjausta ja tietoa tulevista työvoimatarpeista saavat työttömien työnhakijoiden lisäksi alanvaihtoa suunnittelevat.
 • Kuntien on sijoitettava maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistymiseen. Kasvavasta nuorisotyöttömyydestä on otettava vastuu kunnissa.

Laatu ei saa jäädä kilpailussa jalkoihin

 • Pelkkä hinta ei saa määrätä kilpailutuksen tulosta. Tuottajaa valittaessa on huomioitava palvelun laatu ja sosiaaliset, työoikeudelliset sekä ympäristölliset velvoitteet.
 • Uudistettu hankintalaki velvoittaa kunnat, kuntayhtiöt ja maakunnat kilpailuttamaan hankintansa avoimesti. Palvelusopimusten on oltava läpinäkyviä.
 • Ennen päätöksentekoa kuntapäättäjien on saatava viranomaisilta hankinta-asiakirjat sekä muutoin riittävästi tietoa kilpailutuksesta. Kilpailuttaminen ei saa heikentää kunnallisdemokratiaa.

Sote-uudistus myllää kuntien palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote) haastaa päättäjät tulevalla valtuustokaudella. Uudistuksen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä hillitä kustannuksia.

Hallituksen tulee arvioida, toteutuvatko sen tavoitteet valmisteilla olevassa uudistuksessa. Valinnanvapauden korostaminen ja palvelujen ulkoistaminen yksityisille yrityksille ei välttämättä takaa tavoitteiden toteutumista. Asiakasmaksut eivät saa myöskään nousta nykyisestä.

Moni asia on vielä epäselvä uudistuksessa – äänestäjien on saatava kaikki olennainen tietoonsa ennen kuntavaaleja.

Haaste:
Kunnallisveron ja valtionosuuden pienentymisestä huolimatta kuntien on järjestettävä edelleen merkittävä määrä palveluja, kehitettävä alueen elinvoimaisuutta ja hoidettava velkansa.

SAK:n ratkaisu:
Palvelujen turvaaminen edellyttää kunnalta vahvaa taloutta. Talousongelmissa olevien kuntien kannattaa harkita kuntaliitosta.
Kuntien on tavoiteltava omaa palvelutuotantoa ja yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Näiden rinnalla kunnat voivat käyttää muita palveluntuottajia.

Haaste:
Maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 kuntien ja kuntayhtymien työntekijää jo kahden vuoden kuluttua.

SAK:n ratkaisu:
Henkilöstön hyvinvoinnista ja työsuhdeturvan jatkumisesta on huolehdittava siirtymän aikana ja sen jälkeen. Henkilöstö on otettava mukaan kehittämään uusia palveluja ja toimintatapoja.

Kunnista esikuva muille työnantajille

 1. Palveluiden kilpailuttaminen ei saa johtaa työntekijöiden työehtojen heikentämiseen.
 2. Kuntien yhtiöiden hallinnossa on oltava aina henkilöstön edustus.
 3. Kunnilla on oltava riittävästi henkilöstöä varmistamassa palvelujen laatu ja saatavuus.
 4. Määräaikaisuuksien ketjuttamista ja muuta silpputyön teettämistä on vähennettävä. Kunnissa on jo pitkään ollut enemmän pätkätyöntekijöitä kuin muilla aloilla.

Jokaisella äänellä on merkitys

Äänestä kuntavaaleissa – tai asetu itse ehdokkaaksi. Jos mahdollisimman moni SAK:lainen äänestää ja asettuu ehdokkaaksi, kuuluu palkansaajien ääni paremmin kuntien päätöksenteossa.

SAK Nuorten vaalikoneella voit etsiä alle 35-vuotiaita kuntavaaliehdokkaita, jotka kuuluvat SAK:laisiin ammattiliittoihin. Hakukone avautuu maaliskuun alkupuolella osoitteessa äänityölle.fi.

Vaalipäivä on sunnuntaina 9. huhtikuuta. Ennakkoäänestää voit Suomessa 29. maaliskuuta - 4. huhtikuuta. Kuntavaaliehdokkaiden on jätettävä hakemuksensa viimeistään 28. helmikuuta.

Materiaalit

Kuntavaalit 2017

Luottamus luo yhteis/työtä
SAK:n tavoitteet kuntavaaleihin 2017

SAK:n tavoiteohjelma kuntavaaleissa 2017
SAK:n esitykset kuntien elinvoiman, työllisyyden ja yhteistyön parantamiseksi.

Förtroende skapar sam/arbete
FFC:s mål för kommunalvalet 2017